JAVNI OGLAS o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja-licitacije

Ispis
PDF

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA


Broj: 06-01-14-117-2/20
Posušje, 08.05.2020.godine

Na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-298-1/20-49 od 2. travnja 2020. godine i Rješenja ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenog motornog vozila broj: 06-01-14-117-1/20 od 08.05.2020. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

JAVNI OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja-licitacije

I

Oglašava se prodaja službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke i to:
Marka/model vozila-VOLKSWAGEN, tip Passat 2.0 TDI HIGHLINE, oblik karoserije - AA limuzina, boja -siva, broj šasije – WVWZZZ3CZ89000323, godina proizvodnje-2008., vrsta goriva- dizel, snaga motora-103 KW, početna cijena vozila 4.968,59 KM.


II
Pravo sudjelovanja

Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja-licitacije prodaje se ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu,
Djelatnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju-licitaciji.

III
Pregled vozila

Vozilo se nalazi ispred zgrade Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke na adresi: Posušje, fra Andrije Kačića Miošića br. 2. i može se pogledati od 13. do 15. svibnja 2020. godine od 9,00 do 14,00 sati uz kontaktiranje osobe iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke na broj: 039/682-164.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

IV
Rok za dostavljanje ponude

Ponude se predaju najkasnije do 18. svibnja 2020. godine do 12 sati na protokol Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke ili putem pošte u zatvorenoj koverti na kojoj mora bit navedeno: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, Ulica fra Andrije Kačića Miošića br. 2, 88240 Posušje, „Ponuda za prodaju vozila putem javnog nadmetanja-licitacije“ -NE OTVARAJ-. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka bez obzira kada su poslane neće biti uzete u razmatranje.
Na zadnjoj strani koverte navesti ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i adresu.

V
Sadržaj ponude

Ponuda se dostavlja na popunjenom Obrascu za cijenu ponude, koji se može preuzeti na Internet stranici www.mpugzo-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.
Uz ponudu fizičke osobe dostavljaju presliku osobne iskaznice, a pravne osobe presliku Uvjerenja o poreznoj registraciji s identifikacijskim brojem.
Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravna osoba, ponuda uz potpis mora bit i ovjerena pečatom pravne osobe. Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj.
Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od utvrđene početne cijene vozila.

VI
Otvaranje ponuda

Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije obavit će se u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, Posušje, Ulica fra Andrije Kačića Miošića br. 2., dana 18. svibnja 2020. godine u 13. sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe ili njihov punomoćnik uz identifikacijski dokument. Za pravnu osobu može prisustvovati ovlaštena osoba ili punomoćnik u postupku javnog nadmetanja-licitacije uz identifikacijski dokument.
Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: Ime i prezime/naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
O javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastaviti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili veća od početne cijene u točci I i konstatirati koji je ponuđač ponudio najveću cijenu za vozilo.
Ukoliko se pojave dva ponuđača sa prihvatljivom najvećom istom cijenom tada je najprihvatljivija ona ponuda koja je ranije pristigla, uzimajući u obzir datum i vrijeme kada je ponuda zaprimljena.
Listu ponuđača potpisuju predstavnici ponuđača i članovi povjerenstva.

VII
Obveze kupca

Ponuditelj odnosno kupac, čija je ponuda prihvaćena dužan je uplatiti punu cijenu vozila u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja javnog nadmetanja-licitacije i odmah potom potpisat kupoprodajni ugovor.

Kupac će uplatu izvršiti na slijedeći način:

Primatelj: Proračun ŽZH
Žiro-račun: 3380002200004013
Vrsta prihoda: 722631- vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Proračunska organizacija: 17010001
Općina: 070

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je odustao od kupovine, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

Ministar:
Miroslav Ramljak

Preuzmite obrazac za cijenu ponude