Sektor prostornog uređenja i graditeljstva

Sektor prostornog uređenja i graditeljstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

-osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,

-praćenje stanja u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva i poduzimanje odgovarajućih mjera,

-pripremanje i izradu zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,

-pripremanje i izradu dokumenata prostornog uređenja,

-uspostavljanje prostorne osnove Županije,

-sudjelovanje u pripremi i izradi izvješća o stanju u prostoru i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,

-uspostavljanje i vođenje jedinstvenog informacijskog sustava prostora Županije-(GIS-a), odnosno baze podataka prostornog uređenja na županijskoj razini,

-vođenje prvostupanjskog postupka izdavanja lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola,

-vođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na lokacijske, građevinske i uporabne dozvole,

-vođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka u stambeno-komunalnoj oblasti, za koje je nadležno Ministarstvo,

-vođenje postupka povodom izvanrednih pravnih lijekova iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,

-izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,

-davanje stručnih mišljenja i suglasnosti za potrebe upravnog postupka,

-prikupljanje i praćenje podataka o stambenom fondu, objektima komunalne infrastrukture i upravljanju i održavanju zgrada,

-aktivnosti u svezi prodaje stanova,

-reguliranje postupka iznajmljivanja stanova i upravljanja zgradama,

-predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju daljnje organizacije stambenog i komunalnog gospodarstva,

-izrada izvješća i mišljenja glede rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,

-obavljanje drugih poslove koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.