Sektor za zaštitu okoliša

Sektor za zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

-praćenje stanja u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode, upravljanja otpadom i predlaganje, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,

-sudjelovanje u izradi zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,

-osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,

-vođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,

-vođenje postupka povodom izvanrednih pravnih lijekova u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,

-izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode, upravljanja otpadom,

-izrada periodičnih izvješća o stanju okoliša,

-osmišljavanje preventivne zaštite okoliša kroz usuglašavanje razvojnih strategija s problematikom zaštite resursa,

-sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja i naputaka za primjenu propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,

-uspostavljanje i koordiniranje vođenja evidencije o stanju i onečišćavanju okoliša,

-izrada, provođenje i praćenje učinaka dugoročnih i kratkoročnih programa zaštite okoliša,

-izrada i sudjelovanje u provedbi programa aktivnosti u slučajevima ekoloških akcidenata,

-organiziranje, praćenje i provođenje izrade studija o utjecaju na okoliš,

-davanje stručnih mišljenja i suglasnosti za potrebe upravnog postupka,

-poticanje proizvodnje povoljne za okoliš,

-poticanje izrade, te praćenje i usmjeravanje realizacije zaštite okoliša po općinama,

-koordiniranje i praćenje racionalnog korištenje prirode na principima uravnoteženog razvoja bez bitnijeg narušavanja njene strukture i dinamike,

-mjere i programi zaštite okoliša i održavanja zaštićenih dijelova prirode s prijedlogom financiranja radova iz proračuna,

-izrada naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga Sektora,

-izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih poslova,

-obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova,

-obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,

-obavljanje pomoćno-tehničkih poslova,

-obavljanje drugih poslove koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.