1x1

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH je u okviru programa: „Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-BosniaandHerzegovina-Montenegro 2014-2020“ kao partner u projektu sa partnerima Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija apliciralo projekt u vrijednosti od 1.661.633 EUR pod nazivom „Potencijali Srednjedinarskog područja za korištenje energije vjetra“.

Korisnici navedenog projekta su: Prostorni planeri na razini države, županije, grada; Potencijalni investitori; Stručna zainteresirana javnost (energetika, meteorologija i dr.); Operatori elektroenergetskih sustava; Lokalne zajednice na području lokacija projekata; Šira javnost (udruge civilnog društva, škole, svi zainteresirani).

Naime, radi se o jako vrijednom projektu, koji ima za cilj potaknuti i promovirati korištenje energije vjetra kroz unaprjeđivanje postojećih saznanja o potencijalima za korištenje energije vjetra na prostoru središnjih Dinarida ili specifično, na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije u Republici Hrvatskoj, Zapadno-hercegovačke, Hercegovačko-neretvanske županije te mezoregije Trebinje  u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta će se ostvariti kroz izradu i dobavu ključnih podataka i informacija o mogućnosti korištenja energije vjetra za različite ciljane skupine što prvenstveno uključuje izradu detaljnih prostorno-planskih i resursnih podloga (atlasa vjetra) te izradu studijskih podloga o mogućnosti integracije vjetroelektrana na području BiH i HR kao i izradu smjernica za održivo upravljanje prostorom kod planiranja vjetroelektrana. Kroz spomenute aspekte identificirale bi se mogućnosti za daljnji razvoj vjetroelektrana u srednjoročnom razdoblju, ali i prepoznala ključna infrastrukturna ograničenja za integraciju te predložile mjere za njihovo ublažavanje.

Svrha ovog projekta je također uspostava suradnje između lokalnih zajednica u pograničnim područjima te upravljanje zajedničkim resursima obnovljivih izvora energije kroz razmjenu postojećih iskustva i izradu vrijednih podloga u ovoj oblasti.

Prostor od interesa za ovaj projekt podudara se s resursno vrlo izdašnim prostorom središnjeg dinarskog masiva, koji je kroz prethodna i preliminarna istraživanja prepoznat kao vrlo prosperitetan prostor za razvoj vjetroelektrana. Prve vjetroelektrane u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini izgrađene su ili se grade upravo na ovome prostoru. No, za razliku od većine vjetrom bogatih regija u Europi, za ovaj prostor još uvijek nedostaju cjelovite i verificirane podloge u vidu atlasa vjetra na finijoj prostornoj rezoluciji, koje bi omogućila održivo prostorno i okolišno planiranje vjetroelektrana, razvoj usklađen s energetskim potrebama RH i BiH te ciljevima u okviru energetske politike EU, kao i mogućnostima mrežne infrastrukture za prihvat vjetroelektrana u elektroenergetske sustave.

Ovaj je projekt osmišljen kroz nekoliko osnovnih komponenti: 

  1. Program mjerenja vjetra na odabranim lokacijama u BiH i RH (prizemna mjerenja na mjernim stupovima i verifikacijska mjerenja pomoću optomehatroničkog mjernog uređaja)
  2. Numeričko modeliranje i izrada atlasa vjetra
  3. Smjernice za održivo upravljanje prostorom kod planiranja vjetroelektrana na području od interesa
  4. Analiza mogućnosti integracije vjetroelektrana na području RH i BiH kao jednom jedinstvenom balansnom području
  5. Transfer znanja

Diseminacija rezultata i promocija projekta

Slika 1.- Indikativno područje obuhvata projekta:

image001

Bez obzira na veliku konkurenciju što se tiče broja prijava putem ovoga programa, nadamo se da će nadležne osobe zadužene za ocjenjivanje kvalitete projekta spoznati važnost razvijanja ideja našega projekta i njihovu implementaciju na ovom neistraženom i nedovoljno iskorištenom prostoru što se tiče energije vjetra.