1x1

Sektor prostornog uređenja i graditeljstva


Sektor prostornog uređenja i graditeljstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,
- praćenje stanja u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva i poduzimanje odgovarajućih mjera,
- pripremanje i izradu zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva,
- pripremanje i izradu dokumenata prostornog uređenja,
- uspostavljanje prostorne osnove Županije,
- sudjelovanje u pripremi i izradi izvješća o stanju u prostoru i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- uspostavljanje i vođenje jedinstvenog informacijskog sustava prostora Županije-(GIS-a), odnosno baze podataka prostornog uređenja
na županijskoj razini,
- vođenje prvostupanjskog postupka izdavanja lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola,
- vođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na lokacijske, građevinske i uporabne dozvole,
- vođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka u stambeno-komunalnoj oblasti, za koje je nadležno Ministarstvo,
- vođenje postupka povodom izvanrednih pravnih lijekova iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog
gospodarstva,
- izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-
komunalnog gospodarstva,
- davanje stručnih mišljenja i suglasnosti za potrebe upravnog postupka
- prikupljanje i praćenje podataka o stambenom fondu, objektima komunalne infrastrukture i upravljanju i održavanju zgrada,
- aktivnosti u svezi prodaje stanova,
- reguliranje postupka iznajmljivanja stanova i upravljanja zgradama, 
- predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju daljnje organizacije stambenog i komunalnog gospodarstva, 
- izrada izvješća i mišljenja glede rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog
gospodarstva, 
- obavljanje drugih poslove koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.