1x1

Sektor za zaštitu okoliša


Sektor za zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje stanja u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode, upravljanja otpadom i predlaganje, odnosno poduzimanje
odgovarajućih mjera,
- sudjelovanje u izradi zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,
- osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja otpadom,
- vođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i
upravljanja otpadom,
- vođenje postupka povodom izvanrednih pravnih lijekova u oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i upravljanja
otpadom,
- izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite
prirode, upravljanja otpadom,
- izrada periodičnih izvješća o stanju okoliša,
- osmišljavanje preventivne zaštite okoliša kroz usuglašavanje razvojnih strategija s problematikom zaštite resursa, 
- sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja i naputaka za primjenu propisa iz oblasti zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite prirode i
upravljanja otpadom,
- uspostavljanje i koordiniranje vođenja evidencije o stanju i onečišćavanju okoliša,
- izrada, provođenje i praćenje učinaka dugoročnih i kratkoročnih programa zaštite okoliša,
- izrada i sudjelovanje u provedbi programa aktivnosti u slučajevima ekoloških akcidenata,
- organiziranje, praćenje i provođenje izrade studija o utjecaju na okoliš,
- davanje stručnih mišljenja i suglasnosti za potrebe upravnog postupka,
- poticanje proizvodnje povoljne za okoliš,
- poticanje izrade, te praćenje i usmjeravanje realizacije zaštite okoliša po općinama,
- koordiniranje i praćenje racionalnog korištenje prirode na principima uravnoteženog razvoja bez bitnijeg narušavanja njene
strukture i dinamike,
- mjere i programi zaštite okoliša i održavanja zaštićenih dijelova prirode s prijedlogom financiranja radova iz proračuna,
- izrada naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga Sektora,
- izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih
poslova,
- obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova,
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,
- obavljanje pomoćno-tehničkih poslova,
- obavljanje drugih poslove koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.