1x1

Zaštita okoliša


Zakoni

 • Zakon o zaštiti okoliša ( "Sl. novine FBiH" broj 15/21 )
 • Zakon o zaštiti okoliša ŽZH ( "NN. ŽZH" broj 08/13 )
 • Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ( "Sl. novine FBiH" broj 33/03 )
 • Zakon o zaštiti prirode ( "Sl. novine FBiH" broj 66/13 )
 • Zakon o upravljanju otpadom ( "Sl. novine FBiH" broj 33/03, 72/09, 92/17 )
 • Zakon o zaštiti zraka ( "Sl. novine FBiH" broj 33/03, 4/10 )
 • Zakon o zaštiti od buke ŽZH ( "NN. ŽZH" broj 17/14 )


Uredbe

 • Uredba o selektivnom prikupljanju, pakiranju i označavanju otpada ( "Sl. novine FBiH" broj 38/06 )
 • Uredba o financijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije ( "Sl. novine FBiH" broj 39/06 )
 • Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom ( "Sl. novine FBiH" broj 31/06 )


Pravilnici

 • Pravilnik o monitoringu kvalitete zraka ( "Sl. novine FBiH" broj 12/05, 9/16)
 • Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat ( "Sl. novine FBiH" broj 9/05 )
 • Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača ( "Sl. novine FBiH" broj 6/08 )
 • Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje ( "Sl. novine FBiH" broj 19/04, 1/21 )
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu ( "NN. ŽZH" broj 17/23 )
 • Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( "Sl. novine FBiH" broj 1/12, 50/19, 3/21 )
 • Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja ( "Sl. novine FBiH" br. 12/05 )
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ( "Sl. novine FBiH" broj 77/08 )
 • Pravilnik o sadržaju izvješća o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i vanjskih planova intervencije ( "Sl. novine FBiH" broj 68/05 )
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak ( "Sl. novine FBiH" broj 3/13,  )
 • Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase ( "Sl. novine FBiH" broj 34/05 )
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ( "Sl. novine FBiH" broj 65/06 )
 • Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ( "Sl. novine FBiH" broj 65/06 )
 • Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom  ( "Sl. novine FBiH" broj 9/05 )
 • Pravilnik o kategorijama otpada sa listama ( "Sl. novine FBiH" broj 9/05 )
 • Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe ( "Sl. novine FBiH" broj 8/08 )
 • Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ( "Sl. novine FBiH" broj 9/14, 97/17 )
 • Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ ( "Sl. novine FBiH" broj 9/05 )
 • Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvalitete okoliša ( "Sl. novine FBiH" broj 92/07 )
 • Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ( "Sl. novine FBiH" broj 12/05, 102/12 )
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ( "Sl. novine FBiH" broj 3/13, 92/17 )
 • Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacijskim sustavom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa ( "Sl. novine FBiH" broj 46/05 )
 • Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sustava za prikupljanje otpada    ( "Sl. novine FBiH" broj 9/05 )
 • Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu ( "Sl. novine FBiH" broj 6/08 )
 • Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima ( "Sl. novine FBiH" br. 82/07 )
 • Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ( "Sl. novine FBiH" br. 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16, 84/17 )


Odluke

 • Odluka o obveznom unosu podataka i redovitom izvješćivanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Županije Zapadnohercegovačke ( "NN. ŽZH" broj 25/15 )